Monday, December 10, 2007

Precalculus Homework Unit 6 - chapter 5

Precalculus Homework Unit 6 - Chapter 5

5.1 Homework #38; Pg.381; 5, 7, 25, 27, 37, 43, 55, 59,
67, 71, 75-77odd, 91, 101, 103

5.2 Homework #39; Pg.389; 5-9odd, 21-25odd, 34, 35, 43, 55, 71;
*Pg. 381; 39, 41, 57, 69, 73, 93

5.3a Homework #40; Pg.400; 3, 11, 15, 23, 31, 39, 43, 47, 51, 55
*Pg. 389; 3, 19, 27, 37, 49, 59
Quiz on Sections 5.1-5.2 Next Class

5.3b Homework #41; Pg.400; 5, 7, 19, 27, 35, 41, 45, 53, 57, 59, 75, 76

5.4 Homework #42; Pg.408; 3, 5, 11, 15, 19, 25-27odd, 37-41odd, 45, 47 – 55 odd
*Pg 400; 7, 19, 27, 35, 43

5.5a Homework #43; Pg.418; 5, 7, 17, 19, 21-23odd, 31, 39,
43, 47, 51-57odd, *Pg 408; 21, 23, 35, 43, 57
Quiz on Sections 5.3-5.4 Next Class

5.5b Homework #44; Pg.418; 9, 18, 22, 27, 35, 45, 65, 71,
83-87odd, 103

Review Homework #45; Pg.422; 1 – 107 every 4th odd (1, 5, 9, …)

Homework #46; Chapter 5 Test